Работно време

Понеделник - Петък

8:00 - 16:00Записване

Любен Дуганов

056 / 86 00 79

0893 63 96 11

Извършване на психологическо изследване е необходимо при следните случаи:

  • Кандидатствате за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1;
  • лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, след като са загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) поради отнемане на контролните точки;
  • кандидатствате за водач на таксиметров автомобил;
  • кандидатствате за водач на автомобили за обществен превоз на пътници или товари;
  • задължително е преминаването на такова изследване за лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" ЗДвП;
  • задължително е преминаването на такова изследване за водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП;
  • водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК);

Същност на изследването:

    Психологическото изследване представлява набор от методики, чрез които се прави оценка за състоянието на психологическите качества на изследваното лице. Изискванията за психологическа годност се отнасят до познавателната, психомоторната и личностната сфера на психиката. Те включват качествени и количествени критерии за годност.

    Всяко лице има право на три явявания на изследване за психологическа годност в рамките на 12 месеца. При отрицателно заключение от първото явяване на психологическо изследване изследваното лице има право на второ явяване на психологическо изследване в срок до шест месеца от първото. При отрицателно заключение и от второто явяване на психологическо изследване изследваното лице има право на трето явяване на изследване в срок до шест месеца от второто. При отрицателно заключение от третото явяване на психологическо изследване, както и при неявяване в срока за второ или трето психологическо изследване, лицето има право на ново изследване не по-рано от една година след първото изследване.

Психологическото изследване се състои от три части:

  • При първата част на изследването се изследват познавателната и личностната сфера чрез тестове на хартиен носител (бланкови методики). Изследваните лица попълват тестовете собственоръчно.
  • При втората част на изследването се изследва психомоторната сфера, като същата се провежда индивидуално с компютъризирани тестове (апаратни методики).
  • Третата част на изследването включва беседа и наблюдение за получаване на допълнителна информация относно качествата.

 Психологическото изследване завършва със заключение за психологическа годност за съответната цел

Срокове за валидност:
    Лицето, притежаващо удостоверение за психологическа годност, може да реализира правото си до срока на неговата валидност – 3 години от датата на положителното заключение.